Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >