Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  License
 • Lisenca

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >