Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Llagapi duhet të jetë mes 3 dhe 30 karaktereve i gjatë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  New userset
 • Set i Ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Searching
 • Duke kërkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • "%(email)s" është i ndërlidhur me një llogari tjetër tek FindIcons.com. Ju lutemi shfrytëzoni një postë tjetër elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >