Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Frequently Asked Questions
 • Pyetjet e Shpeshta

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  The migration url is not valid.
 • Url e transferimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Profili juaj është freskuar, ju lutemi shihni udhëzimet në postën tuaj për të aktivizuar postën e re elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Password retrieval for your FindIcons.com account
 • Rikthimi i fjalëkalimit për llogarinë tuaj tek FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Password is the same as your %(source_site)s account.
 • Fjalëkalimi është i njejtë sikur llogaria %(source_site)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  You have already migrated your profile from %(source)s
 • Tanimë keni transferuar profilin tuaj nga %(source)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >