Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Tag is invalid
 • Fjalëza është e pa vlerë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Jeni ç'abonuar me sukses.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >