Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Freeware (Link Required)
 • Falas (Ndërlidhje Kërkohet)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  You have already migrated your profile from %(source)s
 • Tanimë keni transferuar profilin tuaj nga %(source)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >