Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Upload
 • Ngarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Profili juaj është freskuar, ju lutemi shihni udhëzimet në postën tuaj për të aktivizuar postën e re elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >