Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >