Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  OK
 • MIRË

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  FindIcons.com Team
 • Ekipi i FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >