Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Tag is invalid
 • Fjalëza është e pa vlerë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Freeware
 • Falas

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >