Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Please use an English keyword.
 • Ju lutemi shfrytëzoni një fjalëz anglisht.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >