Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Public Domain
 • Faqe Publike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Keyword is too short.
 • Fjalëza është shumë e shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Verification Code
 • Kodi i Verifikimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  General feedback about FindIcons.com
 • Reagim i përgjithshëm rreth FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Llagapi duhet të jetë mes 3 dhe 30 karaktereve i gjatë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >