Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  This username is already in use. Please pick another.
 • Ky llagap është i zënë. Përzgjidhni një tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Tagging
 • Fjalëzimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >