Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  This username is already in use. Please pick another.
 • Ky llagap është i zënë. Përzgjidhni një tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Llagapi duhet të jetë mes 3 dhe 30 karaktereve i gjatë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • "%(email)s" është i ndërlidhur me një llogari tjetër tek FindIcons.com. Ju lutemi shfrytëzoni një postë tjetër elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Keyword is too short.
 • Fjalëza është shumë e shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >