Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Keyword is too short.
 • Fjalëza është shumë e shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Error
 • Gabim

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Enter Above Code
 • Vendos kodin e mësipërm

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >