Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Freeware
 • Falas

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  The email address you entered does not exist.
 • Posta elektronike që vendosët nuk ekziston.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >