Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  You have already migrated your profile from %(source)s
 • Tanimë keni transferuar profilin tuaj nga %(source)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >