Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  File not found
 • Skeda nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >