Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Please use an English keyword.
 • Ju lutemi shfrytëzoni një fjalëz anglisht.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.
 • Zhvendosja është e shpejtë dhe e sigurtë. Fjalëkalimi juaj është i fshehur dhe nuk kërkohet asnjë verifikim i postës elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >