Type:
Translator:
Order by:
English:
Việt:
< Prev 1...  65 66 67 68 69 70 Next >
 • 671.
  16 bit (65,536 colors)
 • 16bit (65.536 màu)

  Translated bytuctrungsoft on 2010-07-17 (Report this user)

 • 672.
  Commercial usage is allowed.
 • Cho phép sử dụng với mục đích thương mại.

  Translated byhuanctv on 2013-12-04 (Report this user)

 • 673.
  What are usersets?
 • Userset là gì?

  Translated byhuanctv on 2013-12-06 (Report this user)

 • 674.
  Your email address has been verified and your account is activated now. Enjoy our service!
 • Địa chỉ email của bạn đã được xác nhận và tài khoản đã được kích hoạt. Bắt đầu sử dụng thôi nào!

  Translated bytuctrungsoft on 2011-02-24 (Report this user)

 • 675.
  ICNS to Images
 • ICNS tới Ảnh

  Translated byhuanctv on 2013-12-04 (Report this user)

 • 676.
  %(activities_time)s ago
 • %(activities_time)s trước

  Translated byhuanctv on 2013-12-04 (Report this user)

 • 677.
  We will send an activation email to your new email address.
 • Chúng tôi sẽ gửi thư kích hoạt tới địa chỉ email mới của bạn.

  Translated byhuanctv on 2013-12-04 (Report this user)

 • 678.
  If there are too many results (more than 1,000 results) for one-word keyword, you may add some more specific words to narrow down your search, like adding "arrow" to "forward" in this example.
 • 679.
  Convert
 • Chuyển đổi

  Translated byhuanctv on 2013-12-04 (Report this user)

 • 680.
  Not Changed
 • Không thay đổi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-07-17 (Report this user)

< Prev 1...  65 66 67 68 69 70 Next >