Type:
Translator:
Order by:
English:
Việt:
< Prev 1...  65 66 67 68 69 70 Next >
 • 671.
  Sorry, .%(filetype)s format is not available for this icon.
 • Xin lỗi, không có định dạng .%(filetype)s cho icon này.

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

 • 672.
  Freeware
 • Hàng miễn phí

  Translated byhuanctv on 2010-04-19 (Report this user)

 • 673.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Nếu bạn KHÔNG nhận được thư kích hoạt trong 10 phút, vui lòng kiểm tra thư mục THƯ RÁC vì GMAIL, YAHOO và HOTMAIL thỉnh thoảng đánh dấu nhầm là thư rác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-07-17 (Report this user)

 • 674.
  We built this service from scratch, including the icon database, the backend codes, the frontend design and even the mascots.
 • Chúng tôi xây dựng dịch vụ này từ đầu, bao gồm cơ sở dữ liệu icon, phần code back-end, thiết kế font-end và thậm chí là cả mascots.

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

 • 675.
  downloads
 • tải

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

 • 676.
  Page %(number)d
 • Trang %(number)d

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

 • 677.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Xin lỗi, "%(username)s" đã được sử dụng. Vui lòng chọn một tên mới.

  Translated byhuanctv on 2012-03-26 (Report this user)

 • 678.
  Prev
 • Trước

  Translated byhuanctv on 2010-04-19 (Report this user)

 • 679.
  icon pack
 • gói icon

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

 • 680.
  Contribute by joining the icon tagging system.
 • Đóng góp bằng việc tham gia vào hệ thống đánh thẻ cho icon.

  Translated byhuanctv on 2013-12-03 (Report this user)

< Prev 1...  65 66 67 68 69 70 Next >