Stock Gluepoint Horizontal Right Icon

  • 24x24
  • 16x16

Premium Stock Icons from iStock

Related stock_gluepoint-horizontal-right Icons

Other icons from Gnome 2.18 Icon Theme (802 icons)