• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
731-738 of 738 messages
731.1.

Submit new icon packs to us

Zaslat nám nové balíčky ikon

732.1.

Search through <em>%(icon_count)s</em> free icons in <em>%(pack_count)s</em> icon packs

Prohledávejte %(icon_count)s ikon zdarma v %(pack_count)s sadách ikon

733.1.

If you are a free icon designer, submitting your work to us will better expose your work to the public in the long run and will also benefit other designers.

Pokud jste designér ikon zdarma, uložte svoji práci k nám, abyste se svoji práci více zviditelnili veřejnosti v dlouhodobějším horizontu a dali výhodu také dalším designerům.

734.1.

Enter keywords (e.g. %(keyword)s) to search.

Vložte hledané slovo (např. %(keyword)s).

735.1.

Page URL

URL stránky

736.1.

Why FindIcons.com is better than other peers?

Proč je FindIcons.com lepší než ostatní?

737.1.

Large Icon First

Velké ikony první

738.1.

invalid request

731-738 of 738 messages