• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Stand-alone converter

Samostatný konvertor

2.1.

Once we have enough good quality usersets, we may open userset marked as public to other users. You can control this as detailed in userset edit page.

Akonáhle budete mať dosť kvalitných používateľských sád, môžeme používateľské sady označené ako verejne sprístupniť iným používateľom. Túto vlastnosť môžete kontrolovať v nastaveniach používateľkej sady.

3.1.

<em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.

Popis: Sem napíšte stručný úvod k svojej web stránke, maximum 300 znakov.

4.1.

"%(tag)s" is a too generic word.

"%(tag)s" je všeobecný výraz

5.1.

Small Icon First

Najskôr malé ikony

6.1.

Why some formats are not available for the icons I'm downloading?

Prečo nie sú niektoré formáty dostupné pre ikony, ktoré sťahujem?

7.1.

Browse Icon Packs

Prezerať balíky ikon

8.1.

You have made too many requests for this conversion. Please try again later.

Máte príliš veľa požiadaviek pre túto konverziu. Skúste prosím neskôr.

9.1.

How do I find an icon faster by refining the search?

Ako nájdem ikonu rýchlejšie pomocou zjemnenia hľadania?

10.1.

If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.

Ak NEDOSTANETE aktivačný email do 10 minút, pozrite sa prosím do priečinka ODPADKY/SPAM keďže GMAIL, YAHOO a HOTMAIL ho niekedy môžu označiť ako nevyžiadanú poštu.

1-10 of 738 messages