• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 658 messages
1.1.

Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.

Vďaka za kontaktovanie! Náš personál číta každú správa a bude Vás kontaktovať, ak to bude potrebné.

2.1.

Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:

Doplnkové odkazy sú dobrovoľné. Odstránia značky "nofollow" Vašich odkazov na stránkach s kategóriami v našej odkazovej zložke ako nasledovné:

3.1.

tag submissions

odoslanie znažky

4.1.

Your keyword is not recognized at the moment although FindIcons.com is compatible with searching in 39 languages.

Vaše kľúčové slovo nie je momentálne možné rozpoznať, aj keď vyhľadávanie na FindIcons.com je kompatibilné s 39 jazykmi.

5.1.

About Us

O nás

6.1.

Favorites

Obľúbené

7.1.

Last Name

Priezvisko

8.1.

File Size

Veľkosť súboru

9.1.

Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.

Keď ste pridali naše odkazy na Vašu webstránku, prosím uveďte URL k Vašej stránke s odkazmi. Náš program overí a aktivuje Váš odkaz okamžite.

10.1.

No icon found for keyword "%(keyword)s" in "%(icon_pack)s".

V balíčku "%(icon_pack)s" nebola nájdená žiadna ikona pre kľúčové slovo "%(keyword)s"

1-10 of 658 messages