• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 658 messages
1.1.

Images to Images

Obrázky na obrázky

2.1.

Browse

Prezerať

3.1.

icon file

súbor ikony

4.1.

Commercial usage is allowed.

Komerčné využitie je dovolené.

5.1.

1 size available

1 dostupná veľkosť

6.1.

failed to %(action)s icon

nepodarilo sa %(action)s ikonu

7.1.

You did not provide us with the url to your link page.

Neposkytli ste nám url adresu na vašu stránku odkazov.

8.1.

What conversions can be done by the stand-alone converter?

Aké konverzie možno vykonať pomocou stand-alone konventora?

9.1.

No

Nie

10.1.

It will extract all images found in the .ICO file (if it's a multi-resolution icon) and prompt you which to be included in the conversion.

Budú získané všetky obrázky nájdené V. ICO súbore (ak je to viacnásobným rozlíšením ikony) a požiada vás, ktoré majú byť zahrnuté do konverzie.

1-10 of 658 messages