• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 658 messages
1.1.

By default, sorting results by relevancy might mix icons of various dimensions on one page. If you prefer to see large icons or small icons first, this tool can help you.

Štandarne zoraďovanie podľa príslušnosti môže pomiešať ikony rôznych veľkostí na jednej stránke. Ak preferujete veľké ikony pred malými, tento nástroj Vám môže pomôcť.

2.1.

Activate My Account

Aktivovať môj účet

3.1.

Userset "%(userset_name)s" already exists

Používateľská sada "%(userset_name)s" už existuje

4.1.

Do I need to register for an account to submit new tags?

Musím sa zaregistrovať, ak chcem odoslať novú značku?

5.1.

Password reset email sent

Email na reset hesla bol odoslaný

6.1.

Add Tags

Pridať značku

7.1.

Make this my default userset.

Použiť ako moju štandardnú sadu.

8.1.

User Profile For %(username)s

Používateľské profil pre %(username)s

9.1.

Tip: It's a multi-resolution <em>.ICNS</em> file. Check the images you want to convert.

Tip: Je to viacnásobným rozlíšením . ICNS súboru. Skontrolujte obrázky, ktoré chcete konvertovať.

10.1.

Link Free

Bez odkazu