• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
21-30 of 738 messages
21.1.

Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

22.1.

Filter Menu

23.1.

Keyword is too short.

Fjalëza është shumë e shkurtë.

24.1.

You may also use the url below to remove your link from our directory.

25.1.

Freeware Non-commercial (Link Required)

26.1.

Suggest new features or report bugs

Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

27.1.

SEARCH

28.1.

Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.

Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

29.1.

Sorry, .%(filetype)s format is not available for this icon.

30.1.

Icon Pack Name

21-30 of 738 messages