• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 153 messages
1.1.

This email address is already in use. Please supply a different email address.

Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

2.1.

Password retrieval for your FindIcons.com account

Rikthimi i fjalëkalimit për llogarinë tuaj tek FindIcons.com

3.1.

Downloading

Duke shkarkuar

4.1.

Uploading

Duke ngarkuar

5.1.

Tag exists

Fjalëza eksiston

6.1.

This username is already in use. Please pick another.

Ky llagap është i zënë. Përzgjidhni një tjetër.

7.1.

Suggest a new feature

Sugjero karakteristikë të re

8.1.

File not found

Skeda nuk u gjetë

9.1.

Invalid request

Kërkesë individuale

10.1.

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

1-10 of 153 messages