• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 153 messages
1.1.

Activate My Account

Aktivizo llogarinë timë

2.1.

Forbidden

E ndaluar

3.1.

Sorry, the email address is not valid.

Posta elektronike nuk është valide.

4.1.

Internal Server Error

Gabim i Brendëshm i Serverit

5.1.

OK

MIRË

6.1.

File Size

Madhësia e Skedës

7.1.

If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.

Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

8.1.

Searching

Duke kërkuar

9.1.

Keyword is too short.

Fjalëza është shumë e shkurtë.

10.1.

Are you human?

Jeni njeri?

1-10 of 153 messages