• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 153 messages
1.1.

Failed to create account

Krijimi i llogarisë dështoi

2.1.

Sorry for any inconvenience it may have caused you.

Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

3.1.

The captcha code has expired.

Kodi i sigurisë ka skaduar.

4.1.

Freeware (Link Required)

Falas (Ndërlidhje Kërkohet)

5.1.

The two passwords you entered did not match.

Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

6.1.

Congratulations!

Urime!

7.1.

In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:

Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

8.1.

We do not accept email addresses from this domain.

Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

9.1.

The current password is incorrect.

Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

10.1.

If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.

Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.