• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 535 messages
1.1.

16 bit (65,536 colors)

16bit (65.536 màu)

2.1.

Tip: It's a multi-resolution <em>.ICNS</em> file. Check the images you want to convert.

Gợi ý: Đó là file .ICNS đa độ phân dải. Kiểm tra lại những ảnh bạn muốn chuyển đổi.

3.1.

In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:

Để kích hoạt địa chỉ email mới, hãy nhấp chuột vào liên kết dưới đây hoặc chép lại và dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn.

4.1.

Browse Icon Packs

Duyệt Gói icon

5.1.

Activate My Account

Kích hoạt tài khoản của tôi

6.1.

Website Tags

Thẻ website

7.1.

Show code

Hiện mã

8.1.

Download

Tải

9.1.

Although we have already implemented a multilingual interface, but we currently only support keywords in English.

Mặc dù chúng tôi đã hỗ trợ giao diện nhiều ngôn ngữ, nhưng hiện tại chỉ hỗ trợ những từ khóa tiếng Anh.

10.1.

Icon Box

Hộp Icon

1-10 of 535 messages